Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Proč a jak vyplnit investiční rizikový profil

Investiční poradenství je průběžný proces, kde cíl definuje plán. Investor investuje peníze a vědomě podstupuje riziko. A právě míra rizika, kterou je ochoten snést, ovlivní zisky/ztráty, které jej na konci čekají. Teprve na základě zadání může investiční poradce doporučit vhodnou strategii. Toto zadání musí být realistické a bez protikladů. Nelze například ignorovat fakt, že vyšší výnos lze dosáhnout jen za cenu vyššího rizika.

Jak tedy správně vyplnit investiční rizikový profil, na základě kterého lze bezplatně zažádat o sestavení optimální investiční strategie?

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI S INVESTOVÁNÍM

Ten, kdo zná principy akciových trhů a poznal jeho rizika na vlastní kůži, může lépe posoudit, zda je pro něj vhodná agresivní nebo dynamická varianta než ten, kdo neví, co může od tohoto druhu investice očekávat a jen vidí možnost vysokých zisků a neví, jaká jsou rizika. Pro poradce se jedná o velmi důležitý údaj při posuzování "reálnosti" investorových představ o výnosech a riziku.

HLAVNÍ INVESTIČNÍ CÍL

Před investováním je vhodné ujasnit si účel toho, proč odkládat spotřebu (tj. investovat). Ten, kdo se chce zabezpečit na důchod a má před sebou ještě několik desítek let pracovního života, hazarduje, pokud si zvolí strategii, která zcela ignoruje akciový trh. Naopak ten, kdo si šetří na nákup nemovitosti v nejbližším možném termínu, by se měl vyhnout agresivní strategii, pokud se není ochoten smířit s faktem, že může ztratit za rok či dva např. 15 - 20 %.

PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM INVESTICE

Čím vyšší částka, tím lépe lze portfolio "ušít na míru". V žádném případě neplatí vztah čím více nástrojů, tím lépe. Od cca 10 specializovaných nástrojů již nemá smysl portfolio dále dělit do více fondů – efekt diverzifikace je prakticky nulový. Naši poradenskou službu DAP můžete využít od 2 mil. CZK, službu SHOP od 300 tis. CZK

PLÁNOVANÝ INVESTIČNÍ HORIZONT

Volba investičního horizontu dává smysl tvrzení, že vyšší riziko přináší vyšší výnos. Jde totiž o to, že čím delší je investiční horizont, tím menší je riziko případné ztráty. Viz grafy ročních výkonností (Graf 1) a pětiletých výkonností (Graf 2) akciového trhu (vytvořeny z indexu MSCI World v USD, který reprezentuje koš cca 1700 akcii ze všech vyspělých zemí). Ze srovnání jednoletých a pětiletých period výkonností je patrná nižší četnost pětiletých investičních period ukončených záporným zhodnocením.

Graf 1: Jednoleté výkonnosti indexu MSCI World od 31.12.1969 do 31.12.2013 v USD

Zdroj: Morningstar Inc., Moneco výpočty


Graf 2: Pětileté výkonnosti indexu MSCI World od 31.12.1969 do 31.12.2013 v USD

Zdroj: Morningstar Inc., Moneco výpočty


Je třeba nepodléhat zjednodušeným poučkám, že investice do akcií je již po pěti letech bezriziková. Ano, riziko je menší, ale stále existuje. Naopak se může ukázat investice do akcií velmi výnosná i po 3 měsících. Hlavní poučení je, že akcie jsou dlouhodobě nejvýhodnější formou investování a pokud dojde k dalšímu krachu, vytvoří se alespoň nákupní příležitost. Vhodně zvolenou investiční strategií je pak možno ztrátu způsobenou krachem akcií relativně rychle napravit. Samozřejmě je třeba mít stále na paměti příčiny případného propadu a posoudit, zda jsou akcie podhodnocené nebo zda došlo pouze k vyfouknutí bubliny. Nejhorší varianta je nakoupit před poklesem a pak v panice prodávat se ztrátou a nebýt na trhu v době, kdy se bude opět stavět na nohy. Pouze situace, kdyby firmy přestaly produkovat zisky, by hovořila pro neinvestování na akciovém trhu.

Investiční horizont neslouží k "přehodnocení" úspěšnosti investice. Investiční horizont je doba, kdy se plánuje likvidace investice, tj. prodej nakoupených cenných papírů za účelem spotřeby našetřeného a zhodnoceného majetku. Mnoho investorů zvolí agresivní strategii, horizont do 3 let, motiv zabezpečení na důchod a přitom je mu 35 let. Tato nesourodost má dva důvody. První je jednoduchý. Mnoho investorů nezná základní souvislosti mezi výnosem, rizikem a horizontem. Druhý je problematičtější. Není jednoduché svěřit některému fondu peníze na 20 let v době, kdy u nás objektivně není generace investorů, která tuto pozitivní zkušenost mohla zažít. Vybrat fond, který spravuje renomovaná a seriózní společnost, je klíčové. Je to však podmínka nutná, nikoliv dostačující. Minimálně stejnou pozornost by měl investor věnovat tomu, zda fond investuje do východoevropských akcií nebo na peněžním trhu. Tam se totiž rozhoduje o ziscích a ztrátách!

Čtěte také článek Investujte a zapomeňte.

REFERENČNÍ MĚNA

Je zcela lhostejné, jestli investor kupuje fondy za koruny, eura či maďarský forint. Také není relevantní, zda je kurz podílového listu fondu vypočítáván v EUR či USD. To jediné skutečně důležité je, kam fond investuje. Jestli do amerických akcií, potom investor kupuje dolary, přestože kurz podílového listu je vyhlašován např. v CZK nebo EUR.

Měnové riziko je jeden z nejdůležitějších parametrů, který ovlivní celkový zisk. Přitom více než 95 % investorů jej nevyplňuje správně nebo jej nepovažuje za důležitý. Při volbě měny pro optimalizaci výnosů nejde totiž o to, které měně investor věří. To je až druhá fáze. Investor si musí nejprve zvolit měnu, ve které ho zajímá zhodnocení. Vydělat 5 % v jedné měně (dříve to bylo možno např. v CZK) nebo 2 % v jiné měně (např. EUR), může být totéž. Pokud první měna proti druhé oslabí o 3 % a investor uložil své peníze na devizový účet v druhé na úrok 2 %, potom vydělal stejně jako ten, kdo své peníze uložil na účet v první měně s úrokem 5 %. Totéž platí i naopak.

Pokud investora zajímá zhodnocení v korunách, ale věří více euru, měl by zvolit měnu pro optimalizaci CZK, ale investovat do cenných papírů v EUR. Spekuluje, že koruna oslabí a v žádném případě neinvestuje konzervativně, i když si zvolí fond eurového peněžního trhu!

STRUKTURA OSTATNÍHO MAJETKU

Ten, kdo investuje vše, co má a zvolí si agresivní strategii, riskuje více než ten, kdo investuje jen menší část svých prostředků. Seriózní poradce by neměl takovou strategii "schválit". Je na investorovi, zda dá svému poradci mandát hovořit do finančních záležitostí komplexně.

Je třeba si ale uvědomit, že nekomplexní zadání vede k nekomplexnímu řešení. Nabízí se zde analogie vztahu advokáta a klienta či lékaře a pacienta. Při řešení celkového problému nelze informovat jen o jeho části. Tento investiční dotazník navíc zdaleka nepostihuje oblast struktury ostatního majetku v takové míře, která je vhodná. Jsme si vědomi, že takové údaje nelze požadovat bez osobní schůzky pouhým nezávazným vyplněním dotazníku na internetu.

OČEKÁVANÝ OBJEM NA KONCI INVESTIČNÍHO HORIZONTU

Před učiněním investičního rozhodnutí je důležité ujasnit si přesněji, jaký máte požadavek na výši výnosů, ať už je to konkrétní částka či průměrné roční zhodnocení.

POŽADAVKY NA ČERPÁNÍ VÝNOSŮ

Dlouhodobě platí, že výhodnější je výnosy reinvestovat, protože dochází k efektu úroku z úroků. Výběrem vhodných reinvestičních nástrojů je také možné zefektivnit náklady (daňové náklady) portfolia. Může se však objevit požadavek na pravidelné odčerpávání výnosů z portfolia, potom je potřeba důkladnější analýza, která z variant reinvestiční nástroje/distribuční nástroje, je pro investora efektivnější.

VZTAH K RIZIKU A ODPOVÍDAJÍCÍ ALOKACE

Volbou rizika si investor nepřímo stanovuje očekávanou roční výkonnost. Ale pozor. Průměrná roční výkonnost akcií činí za posledních 112 let (1900-2012) cca 9 % v USD. To však neznamená, že akcie rostly každý rok o 9 %. Někdy to bylo podstatně více, jindy byly akcie naopak velmi ztrátové. V delším časovém horizontu (např. 5 let) klesá význam okamžiku zainvestování prostředků a výkyvy okolo průměrné roční výkonnosti průběžně klesají. Čím déle investice trvá, tím větší míru rizika si můžete dovolit akceptovat. Čas je na Vaší straně. Z dlouhodobého hlediska je zhodnocení investice do akcií nejzajímavější, i když podléhá vyšším tržním výkyvům než dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Graf 3 znázorňuje výkonnost jednotlivých indexů vyjadřujících vývoj světových akcií, dluhopisů a peněžního trhu v USD (od roku 1982).

Graf 3: Historická výkonnost indexů vyjadřujících vývoj světových akcií, amerických vládních dluhopisů a peněžního trhu USA (v USD) od 1. 1. 1982 do 31. 12. 2013

Zdroj: Morningstar Inc., Moneco výpočty


TOLEROVANÝ DOČASNÝ POKLES

S požadavkem na vyšší výnos se pojí i nutnost smířit se s kolísáním hodnoty investice. Pokud je pro Vás toto kolísání neakceptovatelné, jsme schopni i pro Vás doporučit vhodnou strategii, ale pouze s nízkým výnosem odpovídající úrokovým sazbám. I zde je ale volba správného nástroje velmi důležitá a není triviální.

DAŇOVÁ POZICE

Jednotlivé investice nepodléhají stejné míře zdanění. Např. úrokové výnosy a dividendy podléhají daňové povinnosti, zatímco kurzové zisky při splnění určitých podmínek (u fyzických osob držba déle než 6 měsíců) povinnosti nepodléhají.

Správné a pečlivé vyplnění investičního profilu udělá každý pro sebe a ve svém zájmu. Nedbalost či nepravdivé údaje se nevyplatí, protože poradce nenese odpovědnost za případné ztráty a snaží se doporučit investici tak, aby respektovala rizikový profil. Špatné zadání musí zcela logicky vést ke špatným výsledkům a investor škodí jen sám sobě.

Upozornění: Žádný profil nemůže postihnout všechny nestandardní údaje, proto zůstane vždy nejdůležitější osobní jednání se zkušeným a kvalifikovaným investičním poradcem. Upozorňujeme zároveň na to, že informace v tomto Investičním rizikovém profilu jsou pouze zúženou verzí osobně zjišťovaných informací. Kompletní Investiční rizikový profil bude vyplněn na osobní schůzce s poradcem. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Hodnota investice a její výnosy mohou kolísat a není proto zaručena návratnost počáteční částky. V historické výkonnosti také není zohledněn vliv případných provizí a poplatků, které výkonnost reálné investice ovlivní.

Rádi se s Vámi v případě Vašeho zájmu setkáme. Objednejte si osobní schůzku.

COPYRIGHT © 2013 MONECO, spol. s r.o. (všechna práva vyhrazena)

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt