Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVOPT - Universal Options Add-in

Popis

Modul UNIVOPT komplexně pokrývá problematiku opcí a složitých opčních kontraktů. Pro mnoho dealerů, analytiků a risk manažerů tento systém představuje standard v oblasti oceňování opcí a řízení tržních rizik. UNIVOPT počítá cenu opce nebo implicitní volatilitu použitím následujících modelů: Black, Black-Scholes, Garman-Kolhagen, Cox-Rubinstein nebo speciálních proprietárních modelů založených na normálním rozdělení distribuční funkce. Modul dále počítá všechny parametry citlivosti: delta, gamma, fugit, kappa (vega), rho, theta, a theta2. UNIVOPT obsahuje funkci na oceňování warantů, které bere v úvahu faktor zředění.

Nástroje

UNIVOPT zahrnuje prakticky všechny typy opčních kontraktů. Obsahuje jak evropské, tak i americké typy opcí na:

obligace

komodity

měny

futures

akcie (včetně konstantních dividendových toků a nebo nespojitých dividendových plateb)

burzovní indexy

Zajímavé vlastnosti

Unikátní opční oceňovací modely (opce na 3 Months Interest Rate Futures a modely založené na normálním rozdělení pro ocenění instrumentů, kde cena podkladového aktiva může být záporná).

UNIVOPT umožňuje vytvářet přeceňovací matice, profily zisků a ztrát a analýzu implicitní volatility pro jednotlivé opce i celá portfolia.

Nespojitá perioda vypořádání (CAC).

Možnost vložit celou výnosovou strukturu (výnosovou křivku) nebo strukturu volatilit.

Možnost výpočtu implicitní strike - velmi potřebná funkce při vypisování OTC opcí.

Maximální počet kroků v binomickém rozvoji byl rozšířena na 10.000. Rozdílné opce mohou být oceňovány rozdílným počtem kroků.

Dividendy mohou být vkládány jako procentuální, absolutní nebo dnešní hodnoty.

Seznam funkcí

Standardní funkce

UOA_PRICE - funkce provádí výpočet teoretické ceny opce, založené na specifikovaném modelu.

UOA_DELTA - funkce počítá deltu opce. Delta je očekávaná změna ceny opce, jestliže se cena podkladového aktiva změní o 1 bod. Je to tedy první parciální derivace ceny opce podle ceny podkladového aktiva.

UOA_GAMMA - funkce provádí výpočet parametru Gamma. Gamma udává citlivost delty na změnu ceny podkladového aktiva (očekávaná změna parametru delta, jestliže se cena podkladového aktiva změní o jednotku). Jedná se druhou parciální derivaci ceny opce podle ceny podkladového aktiva.

UOA_RHO - funkce počítá parametr Rho, který udává změnu ceny opce, jestliže se úroková sazba změní o 1%.

UOA_PHI - funkce počítá parametr Phi (také nazývaný "Rho Dividend", "Foreign Rho" nebo "Lambda"). Phi je očekávaná změna ceny, jestliže se změní hodnota "External Force of Discount" o 1%.

UOA_KAPPA - funkce počítá hodnotu parametru Kappa (často označován jako Vega). Jedná se o změnu ceny opce, jestliže se implicitní volatilita změní o 1% - citlivost změny ceny opce na změnu implicitní volatility podkladového aktiva.

UOA_THETA - funkce počítá parametr Theta. Parametr Theta udává pokles ceny opce za obchodní den (252 dní v roce) za předpokladu, že ceny podkladového instrumentu se pohybuje zcela v souladu s použitým modelem. Jedná se o citlivost opce na změnu času.

UOA_THETA2 - funkce provádí výpočet parametru Theta2. Theta 2 udává pokles ceny opce za obchodní den za předpokladu, že se ceny podkladového instrumentu nemění.

UOA_FUGIT - funkce počítá parametr Fugit, který představuje očekávanou dobu do realizace opce. Pro evropské opce je výsledná hodnota vždy rovna počtu roků do expirace opce. Pro americké opce může být výsledná hodnota výrazně kratší.

UOA_ELASTICITY - funkce počítá elasticitu opce. Elasticita je "Gearing" opce versus akcie za předpokladu, že byla investována stejná částka do obou dvou. Tudíž call opce, která je velmi hluboko v penězích (velmi nízký "Strike Price") by měla mít elasticitu kolem 1.

UOA_DELTA_DECAY - funkce počítá teoretickou změnu hodnoty parametru delta za obchodní den (252 dní v roce) za předpokladu, že cena pokladového instrumentu se změní přesně podle modelu.

UOA_DELTA_DECAY2 - funkce počítá teoretickou změnu hodnoty parametru delta za obchodní den (252 dní v roce) za předpokladu, že cena pokladového instrumentu se nezmění. Pro futures instrumenty bude tato hodnota stejná jako ukazatel Delta Decay.

UOA_IMPLIEDVOL - funkce provádí výpočet implicitní volatility na základě stanovené ceny opce.

UOA_VOL_TOL - funkce nastavuje přesnost výpočtu implicitní volatility funkcí UOA_IMPLIEDVOL.

UOA_IMPLIED_STRIKE - funkce počítá Strike opce na základě stanovené ceny opce. Tato funkce je důležitá na primárním OTC trhu při vypisování opcí.

Dividendové funkce

DISCRETE DIVIDEND "D" FUNCTIONS - funkce zohledňující diskrétní dividendové toky. Jestliže analyzujeme evropskou opci na spotový instrument, který vyplácí jeden více diskrétních toků dividend před datem expirace opce, potom musí být současné hodnoty těchto dividend odečteny od současné ceny pokladového aktiva. Americký typ opcí, vzhledem na možnost předčasné realizace vyžaduje odlišný analytický přístup. Modul UNIVOPT proto obsahuje dalších 14 funkcí, které jsou takřka identické s funkcemi výše uvedenými, ale mají navíc dva speciální vstupní parametry na konci seznamu parametrů.

UOA_DARRAY - jedná se o speciální funkci, která má stejné parametry jako funkce zohledňující dividendové toky, ale vrací horizontální pole výstupních hodnot. Výhodou použití této funkce je značná rychlost oproti použití jednotlivých funkcí uvedených výše. Ukázka funkce UOA_DARRAY:

DARRAY( ) Function
Price Delta Gamma Rho Theta Theta2 Kappa
(Vega)
Fugit Elasticity Phi Delta
Decay
Forward
Price
5.3049 0.5970 0.0367 0.217 0.0086 0.0169 0.2198 0.7264 7.31492 -0.2561 0.0002 66.049

Univerzální funkce

UNIVERSAL "X" FUNCTIONS - "X" funkce patří k nejvíce komplexním funkcím modulu UNIVOPT. "X" funkce zvládnou standardní opce (první blok funkcí v tomto Seznamu funkcí), opce na instrumenty generující diskrétní dividendové toky ("D" funkce) nebo, zadáním dodatečného parametru, je možné analyzovat opce s dividendovými toky (v absolutních částkách, dnešních hodnotách, procentuálním vyjádření). Některá podkladová aktiva (např. obligace) mohou mít amortizující režim, který je sladěn s dividendou nebo kuponem. "X" funkce mohou analyzovat evropské i americké opce na tyto amortizující aktiva (např. Brady Bonds). Dále funkce berou v úvahu doplňkové parametry jako jsou: kalendářní konvence, počet kroků v binomickém stromu pro oceňování amerických opcí, dnešní datum, datum spotu, datum ocenění. Vstupní hodnoty pro úrokovou sazbu, External Force of Discount a volatilitu mohou být zadány jako jedna hodnota nebo jako pole hodnot:

 Dates Interest Rates Volatility
8.9.2000 5,3% 27,40%
8.9.2001 5,5% 25,38%
7.9.2002 5,7% 23,74%
7.9.2003 5,9% 20,56%
6.9.2004 6,1% 18,19%

 

UNIVERSAL "X" FUNCTIONS - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

UOA_XARRAY - jedná se o speciální funkci, která má stejné parametry jako univerzální funkce, ale vrací horizontální pole výstupních hodnot. Výhodou použití této funkce je značná rychlost oproti použití jednotlivých "X" funkcí uvedených výše. Ukázka funkce UOA_XARRAY:

XARRAY( ) Function
Price Delta Gamma Rho Theta Theta2 Kappa
(Vega)
Fugit Elasticity Phi Delta
Decay
Forward
Price
5.3049 0.5970 0.0367 0.217 0.0086 0.0169 0.2198 0.7264 7.31492 -0.2561 0.0002 66.049

UOA_XSINGLE - funkce dává uživateli flexibilitu v rozhodování, kterou hodnotu si přeje v buňce zobrazit. Tato funkce má stejné parametry jako jednoduché "X" funkce a navíc má jeden vstupní řídící parametr. Tento parametr určuje, kterou hodnotu funkce zobrazuje (Price, Delta, Gamma, Phi, ImpliedVol, Forward_Price atd.).

UOA_XIMLIED_INST_PRICE - funkce počítá implicitní cenu podkladového aktiva na základě definované ceny opce. Tato funkce je velmi užitečná pro ETO (Exchange Traded Options).

Ostatní funkce

UOA_WARANT_DILUTION - funkce počítá ocenění warantů a bere v úvahu efekt zředění v okamžiku uplatnění opce.

UOA_IMPLY FUNCTIONS - tyto funkce počítají dnešní hodnotu, External Force of Discount (dividendový výnos nebo budoucí hodnotu na základě zadaných parametrů.

UOA_XFORWARD_PRICE - komplexnější funkce než UOA_IMPLY funkce, která umožňuje zohlednit diskrétní dividendy, pole výnosů, měnící se velikost nominální hodnoty, rozdílné kalendářní konvence a odložené datum vypořádání.

UOA_INTRINSIC_VALUE - funkce počítá vnitřní hodnotu opce.

UOA_CONTCOMP - funkce převádí výnos peněžního trhu na kontinuálně úročené sazby a bere v úvahu možné odklady vypořádání.

UOA_FWD_VOL - funkce počítá forwardovou volatilitu mezi dvěma periodami v čase. Funkce se používá k analýze časové struktury volatilit a je výhodná k oceňování forwardových opcí.

UOA_NORMAL - tato funkce provádí výpočet hodnoty funkce kumulativního normálního rozdělení pod hodnotami směrodatných odchylek, které jsou jediným vstupním parametrem. Funkce umožňuje tvorbu různých proprietárních modelů.

UOA_SETOPTSTEP - tato funkce nastavuje počet kroků v binomickém stromu pro ocenění amerických opcí, když používáme standardní funkce (první blok funkcí v tomto Seznamu funkcí) nebo opce na instrumenty generující diskrétní dividendové toky ("D" funkce). Minimální počet kroků 15 a maximum je 600.

Ukázky obrazovek

OPTIONS STRATEGY 3D SIMULATOR - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

OPTION PORTFOLIO - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

Přílohy

Opční oceňovací modely

0

Black-Scholes - Evropské opce na spotové instrumenty

1

Cox-Rubinstein (binomický model) - Americké opce na spotové instrumenty

2

Black - Evropské opce na futures

3

Cox-Rubinstein (binomický model) - Americké opce na futures

4

Garman-Kolhagen - Evropské opce na měny

5

Cox-Rubinstein (binomický model) - Americké opce na měny

6

Evropské opce na 3M Interest rate Futures

7

Americké opce na 3M Interest rate Futures

8

Evropské opce na spotové instrumenty s normálním rozdělením (volatilita vložena jako procent. hodnota)

9

Evropské opce na spotové instrumenty s normálním rozdělením (volatilita vložena jako absolutní hodnota)

10

Evropské opce na futures s normálním rozdělením (volatilita vložena jako procentuální hodnota)

11

Evropské opce na futures s normálním rozdělením (volatilita vložena jako absolutní hodnota)


Měnové opce

Směnný kurz (tj. cena podkladového instrumentu) je běžně uváděn v této formě: Počet jednotek základní (domácí měny za jednotku zahraniční měny (např. CZK za EUR). Krátkodobá úroková sazba bude zadána pro základní (domácí) měnu - CZK a externí diskontní míra (External Foreign Force of Discount) bude zadána dle úrokové míry zahraniční měny (EUR). Typ opce bude vždy k zahraniční měně (EUR). Vypočtená cena bude uvedena v jednotkách základní (domácí) měny - CZK. Pokud má být vyjádřena cena opce v procentech, je nutno tuto cenu podělit spotovým směným kurzem (tj. konvertovat cenu opce z CZK do EUR).

Historická volatilita

Za účelem výpočtu hodnoty historické volatility z datové řady, musíme tuto řadu nejprve transformovat do řady hodnot přirozených logaritmů (podělením každé datové položky samostatně předchozí datovou položkou v řadě a vypočtením přirozeného logaritmu z těchto čísel - např. funkcí LN()). Pro tuto novou datovou řadu může být historická volatilita spočítána použitím Excelovské funkce STDEVP(). Takto vypočtená volatilita musí být převedena na roční volatilitu. Tedy, jestliže datová řada má denní frekvenci, volatilitu násobíme druhou odmocninou počtu obchodních dnů v roce tj. SQRT(252) v případě, že předpokládáme 252 obchodních dnů v roce.

Pro výpočet historické volatility časové řady použijte funkci UEA_CALC_COL v modulu Universal Exotics Add-in.

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt