Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVSWAP - Universal Swap Add-in

Popis

Jedná se o modulární systém na analýzu a oceňování úrokových a multiměnových swapů, swapcí a velkého množství strukturovaných produktů. UNIVSWAP je používán dealery, makléři, risk manažery a pracovníky Back office pro oceňování otevřených pozic, případně nalezení vhodných arbitrážních příležitostí. Systém generuje nearbitrážní model časové struktury úrokových sazeb a volatilit (použitím metod "Boot-strapping" a "Mean reversion") z tržních kotací dluhopisů, swapů, depozit nebo forwardových sazeb. Takto vytvořená výnosová struktura je použita pro konzistentní oceňování veškerých finančních instrumentů. Software UNIVSWAP umožňuje flexibilní porovnání kotovaných cen protistran a dává svému uživateli mnoho konkurenčních výhod. Systém podporuje víceměnová portfolia, která jsou kontinuálně přeceňována dle trhu včetně monitoringu zisků a ztrát. UNIVSWAP je přímo použitelný pro efektivní řízení tržních rizik. Provádí analýzu citlivostí na paralelní a neparalelní posuny ve výnosových strukturách a přímo počítá zajišťovací poměry pro odstranění nežádoucích senzitivit.

Sensitivity to non-parallel yield shifts - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

UNIVSWAP je komplexní soubor, který se skládá z více modulů. Jednotlivé moduly poskytují rozsáhlou sadu užitečných nástrojů. V ceně Universal Swap Add-in jsou následující moduly software MBRM:

Celý software umožňuje uživateli nejen flexibilně analyzovat cenové a úrokové kotace protistrany (a to i v režimu Real-time), ale především průběžně monitorovat celkový stav zisků/ztrát a agregátní rizikovou expozici v obchodních knihách.

Nástroje

UNIVSWAP podporuje širokou škálu finančních instrumentů: dluhopisy, FRN, úrokové a měnové swapy, pokladniční poukázky, depozita, FX opce, FRA, IRG, Cap, Collar, Floor, swapce atd.

Zajímavé vlastnosti

Pro modelování volatility je použit přístup založený na rozšířeném modelu Vasicek (Hull-White) s množstvím proprietárních vylepšení. Tento přístup dává nejpřesnější výsledky při oceňování standardních i nestandardních instrumentů.

Množství interpolačních technik obsahuje metody: nejmenších čtverců, kubický spline, lineární regresi, exponenciální křivku a mnoho dalších.

Systém přímo generuje peněžní toky pevné i plovoucí strany swapu na základě definovaného kalendáře svátků pro příslušnou měnu, kalendářní konvence a konvence obchodních dnů.

Swap Analysis - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

Seznam funkcí

USA_ACCRUED - funkce počítá naběhlou částku mezi dvěma datumy pro definovanou nominální hodnotu a vložený kupón.

USA_ADJUSTDATE - upravuje zadané datum podle konvence obchodních dnů, pravidla svátků a kalendáře svátků pro příslušnou měnu.

USA_ANNUITY - funkce vrací dnešní hodnotu 1 jednotky měny za rok (tj. pevná strana swapu o nominálu 100 s 1% kupónem) mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu. V případě zbytkového období se předpokládá, že se jedná o "short first coupon".

USA_ANNUITY_SL - funkce vrací dnešní hodnotu 1 jednotky měny za rok (tj. pevná strana swapu o nominálu 100 s 1% kupónem) mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu. V případě zbytkového období se předpokládá, že se jedná o "short last coupon".

USA_ANNUITY_EXACT - funkce vrací dnešní hodnotu 1 jednotky měny za rok (tj. pevná strana swapu o nominálu 100 s 1% kupónem) mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu. V případě zbytkového období cyklus kupónů určuje, jestli se jedná o short "first" nebo "last" kupón.

USA_CAPCOLFLR - tato funkce počítá cenu a parametry citlivosti buď CAPu, COLLARu nebo FLOORu. Vrací pole hodnot jednotlivých "Caplets", první řada obsahuje:

cenu v základní měně

jednotkovou deltu

cenu v lokální měně

celkovou deltu

celkovou gammu

celkovou thetu

Vegu (kappu) opce

Kromě toho, pro každou "caplet" je zobrazen přehled výše uvedených parametrů společně s datem spotu a fixingu přidružené FRA sazby, diskontního faktoru na spotu, volatility (nebo v případě "double barrier" dvou volatilit a nominální velikostí.

USA_CALC_DEPOSIT - tato funkce počítá depozitní sazbu mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu, funkce bere v úvahu kalendářní konvenci a bankovní svátky.

USA_CALC_DF - funkce vrací současnou hodnotu 1 jednotky specifikované měnu přijaté v zadaném datumu (diskontní faktor).

USA_CALC_FRA - tato funkce vrací FRA sazbu mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu.

USA_CALC_FTR - funkce počítá sazbu Future kontraktu mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu.

USA_CALC_MARGIN - funkce počítá plovoucí marži na swap o nominálu 100.

USA_CALC_SWAP - funkce vrací kotovaný kupón na swap mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu. V případě zbytkového období se předpokládá, že se jedná o "short first coupon".

USA_CALC_SWAP_SL - funkce vrací kotovaný kupón na swap mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu. V případě zbytkového období se předpokládá, že se jedná o "short last coupon".

USA_SWAP_EXACT - funkce vrací kotovaný kupón na swap mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu a bere v úvahu kalendářní konvenci a bankovní svátky. V případě zbytkového období cyklus kupónů určuje, jestli se jedná o short "first" nebo "last" kupón.

USA_CALC_ZERO - tato funkce vrací složeně úrokovanou sazbu výnosové křivky s nulovým kupónem a to mezi dvěma datumy pro specifikovanou měnu.

USA_CREATE_ZERO - tato funkce vytvoří "zero" křivku ze vstupního pole depozit, futures, FRA nebo pokladničních poukázek.

USA_CREATE_SWAPZERO - tato funkce vytvoří a namíchá "zero" křivku ze vstupního pole swapových sazeb a jedné nebo více "zero" křivek vytvořených pomocí funkce USA_CREATE_ZERO (z depozit, futures, FRAs nebo pokladničních poukázek).

USA_CALC_DF_SPREAD - funkce vrací současnou hodnotu 1 jednotky specifikované měny přijaté v zadaném datumu (diskontní faktor), funkce bere v úvahu kreditní spread.

USA_REVAL_SWAP_LEG - jedná se o velmi flexibilní funkci, která počítá dnešní hodnotu instrumentů s definovanými peněžními toky (swapy, dluhopisy, půjčky, depozita atd.).

USA_REVAL_SWAP_LEG_AMORTISING - funkce podporuje amortizující, narůstající a proměnlivé instrumenty - jedná se o komplexnější funkci než je USA_REVAL_SWAP_LEG.

USA_CONVERTDATE - konvertuje popis splatnosti (1D, 1W, 1M, 1Y atd.) od počátečního datumu na datum splatnosti poté, co vezme v úvahu svátky.

USA_CONVERTDATES_MULTIHOLIDAY - jedná se o podobnou funkci jako je funkce USA_CONVERTDATE, která navíc umožňuje zadat tři různá pole svátků. Například pro měnové forwardy můžeme definovat více kalendářů (různé svátků pro jednotlivé měny).

USA_CREATE_ALL - jedná se o velmi užitečnou funkci, která umožňuje generovat peněžní toky a datumy těchto toků pro platby kupónů a splácení nominále.

USA_CREATE_ALL_AMORTISING - funkce je podobná funkci USA_CREATE_ALL, navíc umožňuje definovat amortizaci případně narůstání nominální hodnoty.

USA_CREATEDATES - funkce vytváří pole datumů pro kupónové platby a nominální hodnoty.

USA_DAY_OF_WEEK - tato funkce vrací číslo definující den v týdnu.

USA_DAYS_ACCRUED - funkce počítá počet úročených dní mezi dvěma datumy.

USA_FX_FORWARD - funkce vrací budoucí hodnotu směnného kurzu dvou měn (forward Foreign Exchange).

FOREIGN EXCHANGE EXOTIC OPTIONS & FOREIGN EXCHANGE PLAIN VANILLA OPTIONS - jedná se o sadu funkcí určených pro analýzu FX opcí. K dispozici jsou následující funkce USA_FXOT_XARRAY, USA_FXOPT_XIMPLIEDVOL, USA_FXOPT_ANALYSIS a USA_FXOPT_IMPLIEDVOLS. Velkou výhodou těchto funkcí je možnost analyzovat jak standardní (evropské i americké) opce, tak opce exotické pomocí jedné funkce - tzn., že jsou zde kombinovány moduly UNIVOPT - Universal Options Add-in a UNIVEXOT Universal Exotics Add-in

FX OPTIONS PORTFOLIO - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

 

USA_ISHOLIDAY - funkce vrací 0 pro pracovní den a 1 pro svátek.

USA_JUMPCPNS - funkce vrací datum kupónu při zohlednění parametru: počet přeskočených kupónů.

USA_JUMPDAYS - funkce vrací datum, které je vypočteno na základě počátečního data a počtu dnů, které se mají přeskočit.

USA_FTR_CONVEXITY - funkce počítá sklon konvexity pro jakýkoliv kontrakt futures na úrokovou míru.

USA_RATEVOL - tato funkce počítá volatilitu opce na úrokovou míru pomocí modelu "No-Arbitrage term structure" pro úrokové míry použitím mean reversion.

Přílohy

Návěští ekvivalentního kupónu

(Equal-Coupon-Flag) je rovno 1 pokud úrok nabíhá podle stejného kupónového základu, jinak je 0. Když "návěští ekvivalentního kupónu" je nastaveno na 0, alikvotní úrok je vypočítaný na základě aktuálního počtu dnů v periodě (kupón p.a. je ignorován). Když "návěští ekvivalentního kupónu" je nastaveno na 1, alikvotní úrok je vypočítaný na základě zadaných kupónů p.a. (date from, date to, type of accrued jsou ignorovány). Dluhopisy jsou většinou na bázi ekvivalentního kupónu.

Typy kalendářních konvencí

30E/360
30/360
Act/360
Act/365 (fixed)
Act/Act (Bond)
Act/Act (French OAT)
30E/360+1
Act/365 (Japan)
Act/Act (Swap)

Interpolační techniky

Lineární extrapolace (extrapolace před prvním bodem a po posledním bodu).
Exponenciála (s interpolovaným krokem). Obvykle pro diskontní faktory.
Exponenciála (s konstantním krokem). Obvykle pro diskontní faktory.
Kubický spline interpolace.
Lineární interpolace (bez extrapolace před prvním nebo posledním bodem).
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá lineární regresní přímku zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní parabolu zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní kubickou křivku zadanými body.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 4. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 5. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 6. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 7. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 8. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 9. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 10. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 11. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 12. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 13. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 14. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 15. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 16. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 17. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 18. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 19. řádu.
Polynom metodou nejmenších čtverců. Prokládá regresní polynomickou křivku 20. řádu.

   Prospekt


MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt