Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje.

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.moneco.cz (dále jen „webové stránky“) třetími osobami (dále jen „Uživatelé“), spolu s našimi Obchodními podmínkami a Informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti MONECO, spol. s r.o., stanoví základ, podle kterého budou zpracovány veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo jiných komunikačních prostředků. Tyto podmínky užívání webových stránek jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) - nařízení EU 2016/679 platné od 25. května 2018. Pečlivě si přečtěte následující informace, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů a způsobů, jak s nimi budeme zacházet.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem webových stránek je společnost MONECO, spol. s r.o., IČ: 48532827, se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 10926 (dále jen „MONECO“ nebo „my“).

Webové stránky jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. V této souvislosti upozorňujeme, že obsah webových stránek není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Právní základ pro zpracování

Veškeré osobní údaje zpracováváme legálně a transparentně na základě některého z následujících zákonných základů:

Smluvní vztahy: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a společností MONECO nebo proto, že jste nás požádali o provedení konkrétních kroků před uzavřením smlouvy.

Zákonné povinnosti: zpracování je nezbytné, abychom dodržovali platné zákony.

Oprávněné zájmy: zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu vašich osobních údajů.

Informace, které od vás můžeme shromažďovat

Pokud používáte naše webové stránky nebo nás kontaktujete telefonicky, e-mailem, sociálními médii, SMS nebo faxem, můžeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat. To se týká jakékoli informace nebo informací, které vás mohou identifikovat. Můžeme shromažďovat následující údaje:

Informace, které nám poskytnete, jako je např. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo prostřednictvím:

 • Formulářů na webových stránkách: formulář přihlášky na semináře, formulář objednání schůzky a formulář o poznání investičního rizikového profilu.
 • Korespondence s námi (telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky).
 • Účasti v soutěžích, propagačních akcích nebo průzkumech.
 • Hlášení problémů na webu nebo vyžádání podpory.

Informace, které o vás shromažďujeme. Při návštěvě webové stránky můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně IP adresy, typu a verze prohlížeče, časového pásma, země původu, typů a verzí zásuvných modulů prohlížeče, operačního systému a platformy.
 • Informace o vaší návštěvě, včetně celé adresy URL a přístupu na a skrz webové stránky (včetně data a času).
 • Prohlížené stránky, doby odezvy stránky, chyby, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích stránky (například posouvání, kliknutí a přecházení myší) a metody používané k procházení stránky nebo mimo ni.

Jak mohou být vaše informace použity

Informace o vás používáme následujícími způsoby:

Informace, které nám dáváte, můžeme použít, když jsme povinni:

 • Plnit naše smluvní závazky vůči vám a poskytovat vám informace, produkty a služby, které od nás požadujete nebo jste si je objednali.
 • Poskytnout vám informace o dalších produktech a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo jste se na ně informovali.
 • Informovat vás o změnách našich služeb.
 • Odpovídat na dotazy, poskytovat informace, podporu nebo poradenství týkající se stávajících a nových produktů nebo služeb.
 • Umožnit vám sdílet informace z našich webových stránek na sociálních médiích třetích stran.
 • Dodržovat zákonné a další regulatorní požadavky.

Výše uvedené osobní údaje používáme na základě toho, že jejich zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, nebo se jedná o naše oprávněné zájmy v propagaci a realizaci našeho podnikání.

E-maily a další komunikace:

 • Tyto informace můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli informace o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat.
 • Pokud jste poskytli svou e-mailovou adresu pro informační a propagační e-maily od MONECO, souhlasíte s tím, že vám tyto můžeme posílat a vy máte možnost se kdykoliv z jejich příjmu odhlásit. Nesete však výhradní odpovědnost za jakékoli poplatky za data nebo jiné náklady, které může váš mobilní operátor použít pro komunikaci prostřednictvím těchto technologií.
 • Můžete zrušit příjem budoucích propagačních e-mailů kdykoli v návaznosti na pokyny k odhlášení, které jsou obsaženy v každém e-mailu.

Zákon nám umožňuje používat vaše osobní údaje pro marketingové účely na základě toho, že se jedná o naše oprávněné zájmy, nebo jsme získali váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Informace, které o vás shromažďujeme, můžeme použít:

 • Při spravování naší webové stránky, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, pro statistické a průzkumové účely.
 • Chceme-li zlepšit naše webové stránky, aby obsah byl prezentován pokud možno co nejlepším způsobem pro vás a pro váš počítač, případně další zařízení.
 • V rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Zákon nám umožňuje používat vaše osobní údaje k těmto účelům na základě toho, že je v našem oprávněném zájmu tak učinit při zajišťování toho, aby naše webové stránky byly funkční a efektivní, nebo aby byly v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Z technických důvodů mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny vybraným třetím stranám, jako je:

 • Provozovatelé analytických nástrojů a vyhledávačů, kteří nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky. V současné době používáme Google Analytics.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám:

 • Pokud máme povinnost zpřístupnit vaše osobní údaje za účelem dodržení zákonné povinnosti, nebo za účelem vymáhání nebo uplatňování našich Obchodních podmínek nebo k ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti MONECO nebo našich zákazníků.

Kde uchováváme osobní údaje

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům jen na ty zaměstnance, dodavatele a třetí strany, kteří je potřebují znát v souladu s těmito zásadami, jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů a navíc podléhají mlčenlivosti.

Osobní údaje o vás uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách, nebo dokud nás nepožádáte o odstranění z naší databáze, pokud není delší nebo kratší doba uchovávání vyžadována příslušnými zákony.

Podnikáme všechny přiměřené kroky, nezbytné k zajištění toho, aby vaše data byla bezpečně uchována a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo pracovních stanicích.

Děti

Naše webová stránka není zaměřena na děti do 15 let, ani vědomě neshromažďuje informace od dětí. Pokud je vám méně než 15 let, nesmíte nám poskytnout žádné osobní údaje.

Vaše práva

Při zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Společnost MONECO vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: dále máte právo na to, aby společnost MONECO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“): máte právo na to, aby společnost MONECO bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje a společnost MONECO má povinnost vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením. Právo se neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením.
 • Právo na omezení zpracování: máte právo na to, aby společnost MONECO omezila zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.
 • Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně.

Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás, prosím. Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, pokud není platnými zákony stanoveno jinak.

Stížnosti

Pokud se obáváte, že nedodržujeme vaše zákonná práva podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu údajů (www.uoou.cz), který provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů v České republice. Pokud máte sídlo mimo Českou republiku, můžete se také obrátit na místní orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů.

Odkazy na weby třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů, inzerentů a přidružených společností. Pokud budete navštěvovat některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady.

Změny těchto zásad

Veškeré změny, které můžeme v budoucnu provést v našich zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce.

Soubory cookies

Webové stránky používají cookies k odlišení vás od ostatních uživatelů webových stránek. To nám umožňuje webové stránky přizpůsobit pro vaše prohlížení a také nám to umožňuje stránky analyzovat a zlepšovat.

Co je soubor cookie?

Cookie je datový soubor, který může být uložen ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače, pokud s tím souhlasíte. Soubory cookies také obsahují informace, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek. Používáním tohoto webu explicitně vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookies.

Které cookies používáme?

Níže vysvětlíme různé typy cookies, které mohou být použity na webových stránkách.

 • Funkční cookies: k uložení nastavení na webových stránkách používáme funkční cookies a tyto vám umožňují prohlížení a využívání stránek.
 • Analytické cookies: používáme analytické cookies, abychom mohli shromažďovat statistiky o používání a návštěvách webových stránek. Tyto analytické cookies generují statistické a jiné informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. Informace vygenerované v souvislosti s našimi webovými stránkami slouží k vytváření zpráv o používání webových stránek.
 • Reklamní cookies: reklamní cookies umožňují nám a ostatním inzerentům zobrazovat nejrelevantnější produkty, nabídky a reklamy na webových stránkách a webech třetích stran. Například některé reklamní cookies pomáhají našim partnerům a poskytovatelům inzerce vybrat reklamy, které jsou založeny na vašich zájmech včetně těch, které jsou vyjádřeny nebo odvozeny na webech a online službách a v průběhu času.

Rozlišujeme mezi relačními cookies a trvalými cookies.

 • Relační cookies. Tyto cookies jsou uloženy pouze dočasně během relace procházení a jsou odstraněny ze zařízení při zavření prohlížeče. Soubory cookies relace používáme k podpoře funkčnosti webových stránek a k pochopení vašeho používání webových stránek – to znamená, které stránky navštívíte, které odkazy používáte a jak dlouho budete na každé stránce.
 • Trvalé cookies. Tyto cookies nejsou při zavření prohlížeče odstraněny, ale jsou uloženy v zařízení po určitou dobu nebo dokud je neodstraníte. Pokaždé, když navštívíte web, server, který soubor cookie nastaví, rozpozná trvalý soubor cookie uložený v zařízení. My a jiní používáme trvalé cookies k ukládání vašich preferencí, takže jsou k dispozici pro vaši příští návštěvu, aby byl přesnější přehled o tom, jak často navštívíte webové stránky, jak často se vracíte, jak se vaše používání webových stránek může lišit v průběhu času a působením inzerce.

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (například reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb) mohou také používat cookies, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

K čemu cookies používáme?

Používáme soubory cookies pro zapamatování vašeho uživatelského nastavení, abychom vám usnadnili procházení webových stránek. Soubory cookies nám také umožňují:

 • získat statistiky o objemu návštěvnosti webových stránek, abychom je mohli zlepšovat.
 • přizpůsobit prezentaci našich webových stránek typu vašeho zařízení při návštěvě webových stránek.
 • ukládat informace, které jste vyplnili na formuláři na našich webových stránkách.

Jak odmítnout/vymazat soubory cookies

Ve většině internetových prohlížečů můžete cookies odstranit z disku počítače, odmítnout všechny cookies nebo zobrazit varování před uložením souboru cookie. Další informace o tom, jak zjistit, jaké cookies byly uloženy, jak je spravovat nebo mazat, naleznete v nabídce nápovědy ve webovém prohlížeči nebo v centru podpory.

Právní upozornění a odmítnutí odpovědnosti

Používání těchto webových stránek se řídí zákony České republiky.

Informace zobrazené na těchto webových stránkách jsou poskytovány společností MONECO jako komerční sdělení a jsou poskytovány v dobré víře.

Společnost MONECO neposkytuje žádné garance nebo záruky pokud jde o přesnost, spolehlivost, úplnost nebo platnost informací na těchto webových stránkách (včetně informací, které byly poskytnuty třetími stranami), nebo na internetových stránkách, které jsou propojeny s touto webovou stránkou. Informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze na základě toho, že uživatelé jsou odpovědní za vyhodnocení těchto údajů a je jim doporučeno, aby si ověřili příslušná prohlášení a informace.

Společnost MONECO není povinna aktualizovat informace na této webové stránce nebo opravovat nepřesnosti na této webové stránce a vyhrazuje si právo odstranit, změnit nebo přesunout jakékoli informace nebo jiné materiály z této webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění.

Vyloučení záruk

Každý Uživatel užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost MONECO neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Společnost MONECO nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Vaše odkazy na webové stránky

Odkazy na naše webové stránky můžete umístit na své webové stránky pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od společnosti MONECO.

Elektronická komunikace

Upozorňujeme, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) zpravidla nejsou zprávy bez dalšího šifrovány. Prosím vezměte na vědomí, že s informacemi, které nám touto cestou zašlete nebo které společnost MONECO zašle na Vámi uvedený e-mailový kontakt, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které nám Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. Společnost MONECO neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které Vám pošleme, či jejich zneužití.

Práva k duševnímu vlastnictví

Informace a údaje uváděné na webových stránkách jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv a obchodních značek, vlastněných nebo sjednávaných společností MONECO. Tyto informace a údaje musí být zobrazeny nebo vytištěny výhradně pro vaši osobní potřebu za podmínky, že nebudete zasahovat do práv k duševnímu vlastnictví nebo je jinak měnit. Souhlasíte s tím, že nebudete šířit, reprodukovat nebo prodávat tyto informace a údaje nebo jakýmkoli způsobem je zpřístupňovat třetím stranám v jakékoli formě bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti MONECO.

Užíváním webových stránek vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.

MONECO, spol. s r.o.